Klanten

KlantenlogosII klanten-2016-i

StoryVentures werkt(e) voor:

Klantenquotes: zie onderaan de klantenlijst

Academie voor Overheidscommunicatie

Belastingdienst

Bibliotheek Midden Brabant

Biblioservice Gelderland

BKR

Het Buitenhuis (Future Centre van de ministeries van BiZa, EZ en VROM)

CNV

Dataland

Dearbytes

Dichterbij

Competence Develeopment Center

Deloitte

Deltares

Dichterbij

Flevolandschap

FMH

Gemeente Amsterdam

Gemeente Drechtsteden

Gemeente Heerlen

Gemeente Leiden

Gemeente Rotterdam

Gemeente Waalwijk

Gerechtshof Arnhem Leeuwarden

Groen Links

Hogeschool Leiden

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Windeseheim (diverse keren)

Hogeschool Den Haag (docent storytelling)

Hotelschool Den Haag

Koorenhuis

Kluwer

KPN Consulting

Kunst & Cultuur Noord-Holland

Logeion

Lynxx

Managementboek

Management Studiecentrum

Meander

Mediamaal

Meeting More Minds

Middin

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Vrom

Ministerie van VWS

MissusForBusiness

Nedap

NISB

Nyenrode University (divers keren)

Perspekt

PostNL

PNA Group

Quint Wellington Redwood

Raad voor de Rechtspraak

Rabobank Roermond

Rijkswaterstaat

RIVM

Saganet

SAP

Scheepvaart- en Transportcollege

Sense Organisatie & Coaching

SIOO

Stichting Humanitas

TSM Business School

Toptech

Tweede Kamer

UNICEF

Unie van Waterschappen

Vereniging voor Kinderverpleegkundigen

Vewin

VierVier

Vrouwen van Nu

Wijde Blick

YNNO

Zorgcentrum De Rijnhoven

Quotes van klanten:

Academie voor Overheidscommunicatie

“Astrid is een rustige waarnemer met een verrassend vermogen om te helpen doorpakken. Ze spoort handig de eigen energie in een organisatie op en beschikt vervolgens over een palet vol werkvormen. Haar focus op de doorvertelfactor van verhalen intrigeert, steeds weer.”

Guido Rijnja, senior adviseur Overheidscommunicatie, Rijksoverheid

Bibliotheek Midden-Brabant: Corporate Story-ontwikkeling

“Voor een organisatie die door het brede publiek vooral geassocieerd wordt met het uitlenen van boeken is storytelling een instrument om de volle omvang van onze dienstverlening beter voor het voetlicht te krijgen.

Astrid Schutte van StoryVentures heeft ons hier op voortreffelijke wijze in begeleid. Middels schrijfsessies waaraan veel medewerkers hebben deelgenomen is “ons verhaal” tot stand gekomen. Een verhaal waarin de ‘denkbeeldige’ bibliotheekmedewerker Reneé vol trots vertelt over wie we zijn en wat we allemaal doen.

Astrid heeft in haar aanpak niet alleen gezorgd voor een brede betrokkenheid in de organisatie, ze heeft er ook voor gewaakt dat het geen managementverhaal is geworden. Het is het verhaal over wie we nu zijn, niets meer maar ook niets minder. In die zin is het eindresultaat ook een beginpunt van een doorgaand gesprek over wat we willen zijn en hoe daar te komen. Het resultaat is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen, gedurende de rit moesten de nodige hobbels worden genomen. Voor onze projectleiders en voor mij als opdrachtgever was Astrid in deze een belangrijke adviseur, steun en sparringpartner.

Ons verhaal zal de komende periode een belangrijke pijler zijn in onze corporate communicatie strategie. Eind december is een eerste uitingvorm, een korte film waarin onze eigen medewerkers en klanten “ons verhaal” vertellen, gereed gekomen.”

Herman Horst, bestuurder / sectordirecteur bedrijfsvoering BMB

DearBytes: coaching Corporate Story

“De hulp van Astrid bij het schrijven van onze corporate story is van onschatbare waarde geweest. Insteek was dat wij het verhaal zelf wilden schrijven en Astrid ons gedurende dit proces zou coachen. In 3 a 4 sessies heeft ze ons geholpen om het verhaal op een bondige, klantgerichte en beeldende wijze op papier te krijgen. Hierdoor werd het niet alleen ons  ‘eigen’ verhaal, maar was het bovendien ook nog eens professioneel opgesteld en geschreven.”

Vincent Jeitler, manager Marketing & Communicatie DearBytes

CNV: Corporate Story-ontwikkeling

“Astrid Schutte verstaat niet alleen de kunst om uit een veelheid aan verhalen de rode lijn te halen. Door ook oog te hebben voor bestuurlijke verhoudingen is ze erin geslaagd om enthousiasme te kweken en het CNV een nieuw startpunt te geven voor de toekomst.

Het verhaal vormt inmiddels de basis voor levendige discussies over de meerwaarde van een vakbeweging in deze tijd. Het heeft ervoor gezorgd dat marketing- en communicatiemensen van bonden en vakcentrale met elkaar in gesprek zijn geraakt over kernwaarden en de centrale boodschap. Het verhaal opent bij steeds meer mensen de ogen, versterkt zo de identiteit van en de trots over de eigen organisatie. Met het eeuwfeest voor de deur, een kadootje waar ik ongelooflijk blij mee ben!”

Jos Stuart , hoofd communicatie CNV

Terug

Deltares : Corporate Story-ontwikkeling

“Voor kennisinstelling Deltares schreef StoryVentures een corporate story voor een van de marktteams. Alle leden van het team hebben voorafgaand aan het corporate story-traject een enquête ingevuld. Vervolgens is de outline van het verhaal op basis van workshops verder aangescherpt. Het resultaat van het corporate story-traject heeft geleid tot een pakkend verhaal over de diensten van het marktteam. De betrokkenheid van alle leden van het team bij het schrijven van het verhaal heeft er bovendien voor gezorgd dat het verhaal breed gedragen is en door iedereen verteld kan worden. Een waardevol traject, zowel vanuit intern perspectief als vanuit marketingperspectief.”

Ir. Joris van Ruijven, hoofd marktteam Lijninfrastructuur, Deltares.

Terug

 

Gemeente Amsterdam: Scenario’s voor het nieuwe stadsdeelkantoor

“Het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer betrekt begin 2009 een nieuw Stadsdeelhuis met onder meer persoonsongebonden en gedigitaliseerde werkplekken. Daarnaast wordt de dienstverlening aan burgers steeds belangrijker. Deze veranderingen betekenen een cultuuromslag in de manier van werken van de ruim 360 medewerkers in dit kantoor. Om medewerkers bij deze verandering te ondersteunen is StoryVentures gevraagd een instrument te ontwerpen op basis van storytelling-principes, vanuit de verwachting dat storytelling kan bijdragen aan de vergroting van de betrokkenheid van medewerkers en het inzicht in de komende veranderingen.

In 2007 heeft Astrid Schutte van StoryVentures voor ons een zestal scenario’s ontwikkeld die in zes workshops met ruim zestig mensen zijngebruikt. Als gevolg daarvan hebben medewerkers een concreter beeld gekregen van hoe het werken in het nieuwe kantoor er voor hen gaat uitzien.

Daardoor konden zij hun verwachtingen en wensen expliciteren, die vervolgens voor het management belangrijke input waren voor het proces naar de nieuwe werkplek en –situatie. Leidinggevenden waren enthousiast over het instrument, omdat zij voor zichzelf en voor elkaar de betekenis van de nieuwe manier van werken konden formuleren en daarmee aan het denken werden gezet over hun nieuwe rol daarin.
Wat ons aansprak in Astrids werkwijze is haar no-nonsense aanpak. Ze maakt dingen niet ingewikkelder dan ze zijn. Haar vermogen het destijds soms nog vage en abstracte van de nieuwe manier van werken concreet te maken, betekende voor ons dat we een nieuwe stap konden zetten in het benodigde cultuurveranderingsproces.”

Hannie Weijermars, projectmanager Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer.

Terug

Gemeente Waalwijk

 “Wij wilden graag van onze medewerkers terug horen hoe zij onze organisatie ontwikkeling hebben ervaren. Daarbij wilden we hen een ‘kijkje in de keuken’ geven in de wereld van storytelling. Astrid en Marijke hebben ons hierbij prettig begeleid. De combinatie van de vraag en het tijdsbestek waarin het moest gebeuren (dagdeel per groep) maakte het spannend. In de voorbereiding hebben we dat eerlijk en goed naar elkaar uitgesproken. Deelnemers hebben de workshops als waardevol ervaren en namen zowel inspiratie als concrete handvatten over de techniek van story telling mee naar huis. Als resultaat van de workshop hebben we quotes en verhalen van medewerkers over onze ontwikkeling in een filmpje gecomprimeerd.”

Moniek van Eijk, projectleider Vanzelfsprekend Waalwijk / Waalwijk Academie

KPN Consulting: workshop voor consultants

“Astrid Schutte heeft voor groep van onze consultants een workshop verzorgd over corporate storytelling, waarover iedereen erg enthousiast was. Met name het aspect dat je je boodschap vaak beter voor het voetlicht krijgt wanneer je die in een verhalende vorm giet, was een eye-opener. Ik heb dit principe daarna zelf een paar keer met veel succes toegepast.
Astrid werkt vanuit een duidelijke visie op leiderschapscommunicatie: wees helder, maak dingen niet groter dan ze zijn, houdt rekening met het perspectief van je doelgroep en wees authentiek. In de manier waarop zij haar verhaal vertelt en de groep door een proces leidt, past zij die principes zelf ook toe.
Ik ben zo enthousiast geworden door de workshop dat ik ‘Corporate Stories’, het boek dat Astrid schreef met Theo Hendriks, aan verschillende mensen in ons bedrijf heb uitgedeeld.”

Anne-Marie Soppe, Business Unit Director Getronics Consulting

Terug

 


Drechtsteden: Fabel-methodiek voor strategieontwikkeling, dilemma’s rond integriteit & klantvriendelijkheid

“In een periode van iets meer dan een jaar is de regionale belastingorganisatie ‘Gemeentebelastingen Drechtsteden’ ontwikkeld. Binnen die organisatie werken vijf gemeenten binnen de Drechtsteden samen op het gebied van lokale belastingen. Het tot-stand-brengen van zo’n nieuwe organisatie is geen gemakkelijke opgave. Het zijn immers niet alleen vijf bestaande organisaties die hun werkprocessen en werkmethodes inbrengen, het zijn ook vijf ‘culturen’ die samengaan. Kortom, een groot veranderingsproces.

In het totstandbrengingsproces van al die veranderingen heeft Astrid Schutte van StoryVentures op geheel verschillende terreinen een verrassende rol gespeeld. De lijfspreuk van Astrid dat verhalen verhelderen, heeft zij met ons op inspirerende wijze in de praktijk gebracht. Aan de hand van een fabel, via het zogeheten ‘kikkermodel’, is ons complexe strategische vraagstuk verhalenderwijze eenvoudig en concreet verwoord. Weerstanden zijn snel helder gemaakt en de verschillende uitgangspunten zijn in hoog tempo in beeld gebracht. Resultaat van deze aanpak is een strakke focus op praktische en daardoor goed uitvoerbare oplossingsrichtingen. Scherp, inspirerend, verhelderend, verrassend, doortastend en nooit kwetsend; dat zijn kwalificaties die passen bij de aanpak van Astrid Schutte.

Diezelfde kwalificaties zijn bevestigd in een aantal workshops waarin medewerkers en leidinggevenden van de nieuwe belastingorganisaties op bijna speelse wijze met elkaar aan de slag zijn gegaan om vraagstukken op het gebied van integriteit en klantvriendelijkheid met elkaar te bediscussiëren. Geruisloos zijn deze workshops door Astrid Schutte geleid. Er daarin zit juist de kracht. Scherp analyserend en met veel invoelingsvermogen werkend, loodst zij de deelnemers van de workshops langs tal van praktische obstakels. Hierbij haalt zij het zelfoplossend vermogen van de deelnemers op creatieve wijze naar boven.”

Arri Hartog, directeur Gemeentebelastingen Drechtsteden en Gerdine van Leersum, hoofd afdeling Bezwaar, Beroep en Kwaliteit Gemeentebelastingen Drechtsteden

Terug

Humanitas: corporate story

“De story zoals verwoord door Astrid Schutte in ‘Corporate Stories’ geeft een levendige voorstelling van de organisatie, haar wortels, haar visie en haar missie. De story fuctioneert als een structuur met op de draaipunten specifieke, maar zeer verhelderende, korte, vaak amusante verhalen, beelden met diepgang waarin mensen de hoofdrol spelen. Het bevat elementen als competenties, fundamentele overtuigingen, waarden en normen, en het weerspiegelt iets dat diep in de organisatie in al haar acties aanwezig is. De story combineert zo zowel creatieve als strategische elementen en verschaft een algemene ‘rode draad’ die door de alledaagse activiteiten van de medewerkers, cliënten en hun familie loopt. Het alleen formuleren van een mission statement, of dit mission statement niet alleen op een concrete en samenhangende manier in de praktijk brengen, kan meer kwaad dan goed doen voor de organisatie.

Een corporate story moet daarom noch te algemeen, noch te specifiek zijn. Door niet te veel te specificeren blijft er ruimte over voor autonomie, eigen inbreng en eigen oordeel binnen een specifieke context. Om zo’n corporate story vorm te geven, wordt er gebruik gemaakt van ‘simple guiding principles’. Deze nemen meestal de vorm aan van een verhaal, een anekdote of een oneliner die een kernwaarde uitdrukt.

Het is niet gemakkelijk een goede corporate story te maken. Astrid Schutte en Theo Hendriks geven met hun boek ‘Corporate Stories’ handvatten en via het laten zien hoe anderen het aangepakt hebben. Als je met een organistatieverhaal begint denk je uit jezelf niet zo snel aan de elementen die Astrid en Theo bij hun analyse als basiselement voor een succesvol ondernemersverhaal zien: is het verhaal door te vertellen? Zit er een kop een middenstuk en een staart aan; hoe wàs het; hoe wèrd het en waarom, waar zat de tegenslag en waar de ommekeer. Spreekt het verhaal de deelnemers (het is immers van iedereen) aan, en waarom? Kunnen de deelnemers het verhaal ook uitbreiden? Is het verhaal te herkennen, en is het in die zin waar en richtinggevend? Ik denk dat wij bij Humanitas geleerd hebben dat eenvoudige oneliners, die eenieder kan herkennen en onthouden in dit verband onmisbaar zijn. De slogans “We hebben een ja-cultuur”, “Je moet aan het werk blijven, use it or lose it”, “Geld is nooit een probleem voor een goed plan, je moet dan ook nooit met geld beginnen”, “Te veel zorg is erger dan te weinig zorg”, “Het oude hondje met schurft kan belangrijker zijn dan de verpleegster”, zijn zo duidelijk dat niemand er omheen kan. Ik denk dan ook dat het verzinnen van goede, op de organisatie toegesneden oneliners een conditio sine qua non is bij het ontwikkelen van een corporate story. Al deze zaken komen in het boek Corporate Stories uitgebreid aan bod. Een aanrader, ik wou dat dit boek er geweest was toen wij met de Humanitas-story begonnen.”

Dr. Hans Becker, directeur Humanitas

Terug

Meeting More Minds: Fabel-methode bij strategieontwikkeling

 (…)” Het vertellen aan elkaar in intercompany verband wat nu precies het strategische vraagstuk is, is een goede opstap naar de dialoog in de eigen onderneming. Door middel van corporate storytelling is door Astrid Schutte de deelnemers een creatieve werkwijze aangereikt om de strategie in de vorm van een fabel met dierenkarakters te vertellen. Dit geeft direct zicht op de valkuilen om de strategie te gaan implementeren. Het leuke van een corporate story is dat het een verhaal van vlees en bloed is, dat je pakt en dat meteen leeft, omdat de figuren zelfs in hun dierenvermomming heel herkenbaar zijn in de organisatie. Wat met name belangrijk is, is dat een verhaal een begin, een plot en een slot heeft. Dit dwingt de deelnemers om hun strategieverhaal een compleet verhaal met een proces te laten zijn en niet alleen een idee of een oplossing voor een probleem. Uit de ervaringen van de deelnemers bleek dat dit een heel gewaardeerd onderdeel van het leertraject is geweest.” (…)

Prof. Dr. Annemieke J.M. Robeek in: InterCompanyLab: Strategieontwikkeling in een Netwerkproces, januari 2009.

Middin

“Samen met Astrid driemaal met een team een eigen boek met een prachtige vormgeving van Jettie Vernee laten drukken. In deze boekjes zijn prachtige verhalen verzameld van mensen die in de zorg werken. Door alledaagse verhalen te vertellen geven begeleiders inhoud aan onze visie en laten zij zien hoe zij de waarden van de organisatie leven, waar zij trots op zijn en welke dilemma’s zij ervaren. Astrid heeft hiermee vanuit haar vakkundigheid als schrijfster en door haar vriendelijke en scherpzinnige persoonlijkheid ons een waardevol document gegeven. Heel bijzonder om mee te mogen maken hoe door storytelling mensen op een hele bijzondere en diepgaande manier in gesprek komen over hetgeen hen werkelijk drijft. “

Martijn de Kremer, zorgmanager.

Rabobank Roermond: corporate story ontwikkeling

“Astrid heeft als onderdeel van een organisatie ontwikkeling traject een corporate story geschreven voor een klant van mij. Astrid combineert schrijverschap van hoog niveau met inzicht in organisaties. Het is plezierig met haar samen te werken en de resultaten waren boven verwachting, zowel van mij als van de organisatie.”

Carel Jan van den Wildenberg, partner Zuid Organisatie-ontwikkeling

Rijkswaterstaat: coaching  Corporate Stories

‘Astrid Schutte heeft een grondige analyse gemaakt van het concept-verhaal van  corporate story die wij zelf hadden gemaakt. Dit was precies wat we nodig hebben om goede keuzes te maken voor het vervolg. Fantastisch!”

Menno Keijzer, senior communicatiemedewerker Rijkswaterstaat

SIOO: workshop

“Astrid is a creative professional who masters the art of storytelling in the context of change management. She invites her listeners to hear a story that enables them to envision themselves in their future work situation.”

Titia van den Berg, Workplace Strategy and DBFMO(PPS) Projects

Terug

Toptech: speech in verandertrajet

Anton Niese: “Als CEO van Toptech besteed ik elk jaar veel aandacht aan mijn Nieuwjaarsspeech. Dat is het moment waarop ik met alle medewerkers terugblik en vooruit kijk. Voor zo’n moment wil ik een goed verhaal hebben: een verhaal waarin het hart van onze business en onze waarden aan bod komen en een verhaal dat mensen raakt. Door mijn ruime ervaring met speechen, ben ik ook voor collega-ondernemers een vraagbaak bij het maken van hun speech. Zelf werk ik het liefst met een professionele speechschrijver. Mijn beste ervaring is met Astrid Schutte, die ik op het spoor kwam via haar boek ‘Echte leiders hebben een goed verhaal’. Zij is een ideale sparringpartner omdat ze je goede vragen stelt en je écht probeert te leren kennen zodat de toon van de speech bij je past. Ze heeft aandacht voor de waarden en het verhaal van je organisatie. Die vlecht ze slim in je speech. Daardoor was mijn laatste speech mijn beste ooit. Na afloop hadden mensen tranen in hun ogen en iedereen kwam naar me toe. Dat had ik nog nooit meegemaakt.”

 

Een gedachte over “Klanten

  1. Pingback: Over Astrid Schutte | StoryVentures

Reacties zijn gesloten.